POLECAMY

TERMINARZ ROZLICZEŃ

5 dzień miesiąca

- termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłacanych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

7 dzień miesiąca

- termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej, 
- termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
- termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach.
10 dzień miesiąca

- termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie, 
- termin składania deklaracji INTRASTAT (GUS).
15 dzień miesiąca

- termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od pozostałych płatników; 
- termin składania informacji podsumowującej VAT-UE (w formie papierowej); 
- termin zapłaty zaliczki na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej; 
- termin zapłaty raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dla osób fizycznych); 
- termin zapłaty raty podatku rolnego (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej).
20 dzień miesiąca

- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło;
- termin zapłaty ryczałtów ustawowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy;
- termin zapłaty zaliczki na liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej;
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych (ze stosunku pracy oraz z emerytur i rent) oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika;
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych;
- termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych;
- termin zapłaty składki na PFRON.
25 dzień miesiąca

- termin składania deklaracji i zapłaty podatku VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12);
- termin składania informacji podsumowującej VAT-UE (w formie elektronicznej); 
- termin składania deklaracji i zapłaty podatku akcyzowego (AKC-4)
30 dzień miesiąca

- termin wpłaty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11).

 

Kliknij i otwórz szczegółowy terminarz rozliczeń.